2017

2017 tilldelades Richard Kowalik, Uppsala, knuten till Stockholms universitets lingvistikinstitution, priset ur Tuuli Forsgrens minnesfond med följande motivering:

Richard Kowaliks masteruppsats om variationer i predikativa ägandekonstruktioner är en gedigen beskrivning om hur ett semantiskt förhållande mellan den som har något och det som ägs eller tillhör någon uttrycks i talad sydsamiska. Kowalik använder det funktionella-typologiska ramverket för att beskriva hur sex talare av sydsamiska använder sig av fyra predikativa possessionskonstruktioner i framlockade situationer. Uppsatsen ger läsaren inblick i det talade språket som exemplifieras med hjälp av det empiriska materialet som ligger som grund till analyserna. Av diskussionen som förs i uppsatsen anar läsaren också att den pågående språkbytesprocessen, andra språks inflytande och närvaro, samt andra mer eller mindre personliga faktorer formar sydsamiskans språkliga strukturer och påverkar användningen av den ena eller den andra konstruktionen i vardagen. I hård konkurrens om årets pris utmärker sig Kowaliks uppsats genom att ha en solid typologisk-teoretisk beskrivning av det undersökta fenomenet som utgångspunkt till intressanta analyser av empirisk data som är inhämtade från modersmålstalare av ett hotat urfolksspråk. Undersökningen bidrar till en vidare förståelse av ett nationellt minoritetsspråk som idag saknar en holistisk beskrivning av dess strukturer.

Richard Kowalik

Priset förvaltas av Johan Nordlander-sällskapet i Umeå, http://www.johannordlandersallskapet.se/