nominering · pristagare

Beslut om pristagare 2017

Årets pristagare har nu utsetts och prissumman om 5000 kr kommer delas ut till Richard Kowalik, Department of linguistics, Stockholms Universitet, för hans masteruppsats Predicative possessions in South Saami. 

Richard Kowalik

Uppsatsen belyser variationer i predikativa ägandekonstruktioner och är en gedigen beskrivning om hur ett semantiskt förhållande mellan den som har något och det som ägs eller tillhör någon uttrycks i talad sydsamiska. Kowalik använder det funktionella-typologiska ramverket för att beskriva hur sex talare av sydsamiska använder sig av fyra predikativa possessionskonstruktioner i framlockade situationer. Uppsatsen ger läsaren inblick i det talade språket som exemplifieras med hjälp av det empiriska materialet som ligger som grund till analyserna. Av diskussionen som förs i uppsatsen anar läsaren också att den pågående språkbytesprocessen, andra språks inflytande och närvaro, samt andra mer eller mindre personliga faktorer formar sydsamiskans språkliga strukturer och påverkar användningen av den ena eller den andra konstruktionen i vardagen. I hård konkurrens om årets pris utmärker sig Kowaliks uppsats genom att ha en solid typologisk-teoretisk beskrivning av det undersökta fenomenet som utgångspunkt till intressanta analyser av empirisk data som är inhämtade från modersmålstalare av ett hotat urfolksspråk. Undersökningen bidrar till en vidare förståelse av ett nationellt minoritetsspråk som idag saknar en holistisk beskrivning av dess strukturer.

Bland övriga nominerade fanns såväl uppsatser som analyserade språkliga fenomen i förhållande till samhället och dess maktstrukturer, t.ex. mediavärldens sätt att styra informationsflöden genom så kallade ”clickbaits” eller barnlitteraturens bild av läkarbesök, som ytterligare uppsatser som fokuserade på språkliga strukturer och renodlad lingvistisk forskning.

Lääkerissa.jpg

Juryn tog sig an samtliga bidrag med stor behållning och kunde med glädje konstatera att årets utlysning hade hörsammats väl. Det lovar gott inför framtiden och förhoppningsvis kan fonden bidra till att uppmärksamma ämnen och forskningsfält som annars i mångt och mycket lever en ganska undanskymd tillvaro. Och det trots att de aktuella minoritetsspråken som omfattas och dess bärare har både en historia och en nutid som bjuder på spännande och djupt mänskliga frågeställningar och ämnen att beforska!

För att inte tala om vad framtiden kan tänkas ha i sitt sköte?